HÅLLBARHET

Utmaning

Organiskt avfall är ett slöseri med kapital, arbetskraft, vatten, näring, transporter och energi. Förorening av lokalsamhället och vår planet – klimatet, luften, vattnet och marken. Dagens återvinning av kommunal bioavfall i Europa: 30 miljoner ton per år. Potentiellt 90 miljoner ton mer organiskt avfall från kommunerna kan komposteras varje år.

Organiskt avfall management

Ingående organiskt material för kompostering. Organisk fraktion (livsmedelsavfall). Kommersiella och industriella restströmmar (t ex mat, grönt och fiberavfall). Gödsel, Häst, Ko, Höns.

Sammansättning av livsmedelsavfall i EU 27 (Eurostat 2006)

89 Mt totalt matavfall per år. Hushåll 42%, Tillverkning 39%, Mat Service 14%, Detailhandel/grossist 5%.

 

Matavfall 2020, 126 Mt, vilket genererar 240 Mt CO2 per år.

Hög potential för att rädda växthusgasutsläpp genom förebyggande och återvinning. Källa: Europeiska kommissionen (GD ENV – Direktorat C) 10/2010 Eurostat data.

PÅVERKAN

Jordens organiska material

Jordens organiska material för matsäkerhet och klimatförändringar har länge varit en försummad fråga. Samtidigt blir allmänheten allt mer medveten om den ohållbara matavfallskrisen. Kombinera dessa utmaningar genom att öka jordens organiska material som en realistisk åtgärd med enormt stor positiv påverkan för 2030-målen för hållbar utveckling.

Bördighet och näring

Produktion av organiska gödningsmedel och markförbättringsprodukter. Använding inom trädgårdsodling: ersättning av torv som växtsubstrat. Minskning av markrelaterade växtsjukdomar, stabilisering av markstrukturen och motverka erosion.

Klimatförändring

Minskade utsläpp av växthusgaser och fossila bränslen. Att undvika markförstöring och ökade växthusgaser hjälper oss att minska den globala uppvärmningen.

Ansvarig konsumtion och produktion

Bidrar till bioekonomin, lokala jobb och resurseffektiv produktion av biobaserade produkter från avfallsströmmar.

Matförsörjning

För matsäkerhet är det viktigt att förbättra jordens organiska material genom kvalitetskompost. Ökar jordbrukets motståndskraft och en rad fördelar, inklusive ökad bördighet och näringsupptag, förbättrar vattenhållning och jordens kvalitet.

Biodiversitet och bevarande av ekosystem

Markens jordlager är hem för över en fjärdedel av alla levande arter på jorden. Organismer som interagerar och bidrar till många globala cykler, inklusive kol- och kvävecyklerna.

Vatten tillgänglighet och kvalitet

Hållbar jord- och vattenförvaltning är en grundläggande nödvändighet för jordbruksändamål, människors hälsa och livskvalitet.